- OBCHODNÍ PODMÍNKY -

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy SUGESTO s.r.o. (Zhotovitel)
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VOP) jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo závazné objednávky. VOP jsou k dispozici na webových stránkách www.sugesto.cz, odkaz na VOP je součástí obchodní korespondence.


1 Úvodní ustanovení
1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se upravují a řídí vztahy mezi společností SUGESTO s.r.o., se sídlem: Císařov 109, 751 03 Císařov, IČ: 027 82 693, provozovna Hálkova 1287/37, 779 00 Olomouc, spisová značka C 58604 vedená u Krajského soudu v Ostravě(dále jen „Zhotovitel“) a objednatelem (dále jen „Objednatel“) při dodávkách výrobků (dále jen „Zboží“), pokud ujednání ve smlouvě nestanoví jinak.
1.2. Objednáním zboží nebo přijetím dodávky Objednatel potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Odlišné VOP, nebude-li písemně výslovně dohodnuto jinak, nejsou ze strany Zhotovitele akceptovány.


2 Uzavření smlouvy
2.1. Uzavření smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude docházet na základě objednávek, které budou za tímto účelem uzavírány mezi Zhotovitelem a Objednatelem a které budou vycházet z těchto VOP, jakož i z ustanovení platných právních předpisů.
2.2. Objednávka může být činěna, elektronicky (e-mailem), písemně (poštou) nebo telefonicky. Zprostředkovatel objednávku Zájemce potvrzuje shodnou formou, jakou byla objednávka učiněna. Objednávka je uzavřena akceptací objednávky Objednatele Zhotovitelem.
2.3. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli objednané Zboží a Objednatel se zavazuje Zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2.4. Objednateli ze Smlouvy o dílo nevyplývá povinnost objednávat Zboží pouze u Zhotovitele.
2.5. Objednatel uzavřením Smlouvy o dílo prohlašuje, že nemá ke dni uzavření této smlouvy žádné závazky po lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen o svých splatných závazcích písemně informovat Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů od jejich splatnosti. Tato povinnost trvá až do uhrazení všech závazků Objednatele vůči Zhotoviteli.
2.6. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o dílo. V případě výpovědi Smlouvy o dílo se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli storno poplatek ve výši:
a) 50 % z celkové ceny díla, pokud Objednatel vypověděl Smlouvu o dílo 3. den před zahájením realizace výroby Zboží či dříve,
b) 100 % z celkové ceny ceny díla, pokud Objednatel vypověděl Smlouvu o dílo 2. nebo 1. den před zahájením realizace díla nebo v den realizace výroby Zboží.
Zaplacením storno poplatku není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu dosud vynaložených nákladů v souvislosti se Smlouvou o dílo a na náhradu škody.
2.7. Písemná forma právního úkonu je zachována také tehdy, je-li učiněna emailem, a to i bez tzv. zaručeného elektronického podpisu, je-li e-mailová adresa, z níž je právní úkon učiněn a emailová adresa, na níž je právní úkon učiněn, nejméně jednou mezi stranami již dříve použita.


3 Platební podmínky a cena díla
3.1. Cena díla bude stanovena na základě poptávky od Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel vyhotoví cenovou nabídku, kterou zašle Objednateli. Tato cenová nabídka je součástí smlouvy o dílo.
3.2. Platnost cenové nabídky dle bodu 3.1. je 14 kalendářních dní od zaslání Objednateli. V případě náhlé změny vstupních nákladů může Zhotovitel poslat novou cenovou nabídku Objednateli před započetím realizace díla v časovém období kratším než 14 dní. Potvrzením objednávky Objednatele Zhotovitelem po období delším než 14dní od zaslání cenové nabídky se chápe jako potvrzení původní cenové nabídky.
3.3. Úhradu ceny díla provede Objednatel na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to ve splatnosti, která činí 14 kalendářních dní ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.
3.4. Zhotovitel je oprávněn požadovat platbu v hotovosti při předání předmětu díla Objednateli, případně požadovat zálohovou platbu až do výše ceny díla.
3.5. Místem plnění je sídlo nebo provozovna dodavatele.
3.6. Pro výpočet ceny díla je rozhodující množství udané na dodacím listu.
3.7. Zhotovitel se může, vzhledem k výrobně-technickým možnostem při realizaci Zboží, odchýlit od Objednatelem objednaného množství o – 5% až +5% z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky. Tato odchylka nemůže být důvodem reklamaci. Objednatel je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak.


4 Vlastnické právo k věcem
4.1. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla až okamžikem úplného zaplacení ceny díla Zhotoviteli.
4.2. Nebezpečí škody na produktu přechází na Odběratele okamžikem jeho předání Odběrateli nebo předáním prvnímu dopravci, je-li produkt Odběrateli odesílán. Převzetím zboží se rozumí jeho předání prvnímu dopravci v případě, že je zboží odesíláno, jinak potvrzením dodacího listu.


5 Odpovědnost za vady
5.1. V případě zjevných podstatných vad bránících použití díla je Zhotovitel povinen tyto vady v technicky nejbližší možné lhůtě vyřídit dle jeho volby formou náhrady, opravy, slevy, nebo projednat s Objednatelem jiné řešení reklamace.
5.2. V případě reklamace je Objednatel povinen umožnit zpětné převzetí veškerého reklamovaného množství Zhotovitelem. Barevnost tisku je určena normou Zhotovitele a standardní denzitou CMYK tisku.
5.3. V případě jiného či specifického požadavku na barevnost je Objednatel povinen na tuto skutečnost výrazně upozornit v objednávce a dodat Zhotoviteli spolu s objednávkou barevný nátisk či vzor požadované barevnosti.
5.4. Reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady ceny díla ani na splatnost faktury.
5.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené dodáním nestandardních tiskových podkladů. Za standardní se považují soubory PDF, verze 1.3. 1.4 vyhovující standardu PDF/X-1a:2001, bez ICC profilů, barevné spektrum CMYK (pokud vložená Pantone není záměr), přetisk černé. Stránky umístěné na střed, spadávka minimálně 3mm. Vícestránkové PDF nevyřazovat, stránky za sebou po jedné straně (ne dvojstrany), fonty vložené. Rozlišení bitmapových obrazů 300 DPI, stupně šedi 600 DPI, perovky 1 200 DPI.


6 Smluvní pokuty
6.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dodání, ke kterému se písemně zavázal, z důvodů výhradně na straně Zhotovitele o více než 10 kalendářních dní, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty činí 10 % z ceny díla. Prodlení není důvod k výpovědi smlouvy o dílo.
6.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
6.3. V případě nepravdivosti prohlášení či porušení povinností dle čl. 2.5. VOP je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla.
6.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


7 Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní vztahy uzavřené dle těchto VOP nebo s odkazem na ně se řídí právním řádem České republiky.
7.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně měnit.
7.3. Tyto VOP jsou účinné ode dne 21. listopadu 2017 a jsou k dispozici na kontaktní adrese Zhotovitele a na jeho webových stránkách.